Saturday, February 02, 2008

تخریب آثار انسانهای اولیه در آذربایجان

تخریب آثار انسانهای اولیه در آذربایجان

در جاهایی از شمال سونگون از توابع ورزقان و در نزدیکی های ارس تخته سنگهایی هستند که بر روی آنها نگاره های مربوط به دوران دیرینه شناسی و انسان های اولیه دیده می شود . این سنگ ها در هوای آزاد قرار دارند و ممکن است به سادگی مورد تخریب واقع شوند . این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی تاکنون واکنشی در مورد این آثار نشان نداده و آنها را بایکوت خبری نموده است .

آذربایجان اویرنجی حرکاتی - اهر

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home